خانه / شناسنامه

شناسنامه

 

ماهنامه دنیای الکترونیک

 

صاحب امتیاز : مریم دشتی

مدیرمسئول : علی پورفرد

سردبیر : دكتر حامد نوذری

مشاور علمی : محمد ابراهیم صادقی

دبیر تحریریه : امیر نوروزی

 

0

Your Cart